Sở An toàn Thực phẩm đầu tiên của cả nước hoạt động từ ngày 1/1/2024

(VHGT) - Nghị quyết Hội đồng Nhân dân Thành phố chỉ rõ Sở An toàn Thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024

Bài viết liên quan

Ngày 19/9, Kỳ họp thứ 11 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết thành lập Sở An toàn Thực phẩm Thành phố theo quy định của Nghị quyết 98/2023/QH 15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố.

Ngoài ra, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố còn có một số chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mà trước đó được quy định cho Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương Thành phố.

Sở An toàn Thực phẩm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban Nhân dân Thành phố; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương.

Sở An toàn Thực phẩm được thành lập trên cơ sở mô hình thí điểm của Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã dự thảo Tờ trình báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấm dứt thời gian hoạt động của Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày Sở An toàn Thực phẩm Thành phố được thành lập theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Linh Đan

Tags

BÌNH LUẬN